ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ

Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни


ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ – ОСНОВА ЗА ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЯ УЧАСТИЕ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА В ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“


СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯТА ОБЛАСТ СИЛИСТРА


Проучвания за умения на секторно ниво: проект „Осигуряване на качеството на учебното съдържание в ПОО – 101048469 — ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA — VIREO 3 -RE- MODE)


УСПЕШНИ МОДЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯТА: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ


Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 – Информационно събитие


СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ СИСТЕМАТА ЗА УМЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ


ВАЛИДИРАНЕТО – ИНСТРУМЕНТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА


ВАЛИДИРАНЕТО – ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ


Валидиране: нормативни изисквания и процедури в България. Възможности за подобрение на процесите


Валидирането – инструмент за насърчаване на заетостта 14 март 2023 г.


Проектиране на междупартньорско споразумение: област Силистра


Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни


Работна среща – Пловдив 18/19 октомври 2022 – Шишеджам България


Работна среща – Пловдив 18/19 октомври 2022 – Презентация – Бургас УЦЖ


Работна среща – Пловдив 18/19 октомври 2022 – Презентация – Търговищв УЦЖ


Работна среща – Пловдив 18/19 октомври 2022 – Презентация – Силистра УЦЖ


Работна среща – Пловдив 18/19 октомври 2022 – Презентация – МОН IRPEAAL


Работна среща – Пловдив 18/19 октомври 2022 – Презентация – МОН EPALE


Работна среща – Пловдив 18/19 октомври 2022 – Презентация – Враца УЦЖ


Работна среща – Пловдив 18/19 октомври 2022 – Презентация – МОН партньорство


Работна среща – Пловдив 18/19 октомври 2022 – ПГСС Никола Пушкаров


Национални дни за УЦЖ София 2021_Национална конференция Обединени за ученето на възрастни_презентации_изводи и препоръки


Национални дни за УЦЖ София 2021_Покана програма прессъобщение програма за Деня на отворените врати


Областен онлайн семинар за добри практики_Враца – 22 ноември 2021г.


Областен онлайн семинар за добри практики_Сливен – 18 ноември 2021г.


Уебинар за методическа подкрепа за анализиране и планиране на областни политики за УЦЖ -_9 ноември 2021г.


Областен семинар_Бургас Превръщане на ПОО в привлекателна възможност за учене на възрастни – 22-23 юли 2021г.


Областен семинар_Бургас_Възможности за неформално обучение и придобиване на умения и компетентности извън формалната образователна среда – 20-21 юли 2021г.


Работна среща_Областна координационна група за УЦЖ_Силистра -_2 юни 2021г.


Тематични фокуси на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) през 2021 година – 09 март 2021г.


Последваща оценка на въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни за периода 2014 – 2020 г. – съвместни дейности – Национална координационна група за УЦЖ – 09 март 2021г.


Уебинар 21 декември 2020 – НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ: от свързаност към резултати


Уебинар 21 декември 2020 – ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО


Уебинар, 21 декември 2020 – Секторът за учене на възрастни – съвместни дейности за оценка на въздействието на провежданите политики


РАБОТНА СРЕЩА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА „ОБЕДИНЕНИ ЗА УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ


РАБОТНА СРЕЩА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА „ОБЕДИНЕНИ ЗА УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ“ – 9 юли 2020г.


ПРОЕКТ „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“


Национална координационна група за учене през целия живот Работна среща – 2 март 2020 г.


Национален форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“


Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните: резултати от анкетно проучване


Регионални обществени консултации, проведени в гр. Царево и в гр. Габрово


Първа работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот, гр. София, 30.03.2018 г.“


Секторът за учене на възрастни в българското законодателство

Регионална конференция Велико Търново, 14.12.2017 г.


Проект № 554834-ЕPP-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA

Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“


 Инструкции за работа с Електронна платформа за наблюдение и отчитане на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. 


  Презентации от заключителна международна конференция на проекта с участието на националните координатори на Великобритания, Германия и Румъния.


 

Презентации от обучителен семинар за придобиване на умения за ползване на платформата с представителите на институции и организации в Националната координационна група за учене през целия живот.  


Презентации от обучителен семинар за областните координатори с цел запознаване с европейските и национални приоритети в сектора за учене на възрастни и придобиване на презентационни умения за популяризиране на политиката.


 

Представени презентации на първата среща на областните координатори за учене през целия живот, проведена на 2 и 3 април 2015 г., гр. Пловдив: 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2024