ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ

Тематични фокуси на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) през 2021 година – 09 март 2021г.


Последваща оценка на въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни за периода 2014 – 2020 г. – съвместни дейности – Национална координационна група за УЦЖ – 09 март 2021г.


Уебинар 21 декември 2020 – НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ: от свързаност към резултати


Уебинар 21 декември 2020 – ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО


Уебинар, 21 декември 2020 – Секторът за учене на възрастни – съвместни дейности за оценка на въздействието на провежданите политики


РАБОТНА СРЕЩА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА „ОБЕДИНЕНИ ЗА УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ


РАБОТНА СРЕЩА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА „ОБЕДИНЕНИ ЗА УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ“ – 9 юли 2020г.


ПРОЕКТ „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“


Национална координационна група за учене през целия живот Работна среща – 2 март 2020 г.


Национален форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“


Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните: резултати от анкетно проучване


Регионални обществени консултации, проведени в гр. Царево и в гр. Габрово


Първа работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот, гр. София, 30.03.2018 г.“


Секторът за учене на възрастни в българското законодателство

Регионална конференция Велико Търново, 14.12.2017 г.

 


Проект № 554834-ЕPP-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA

Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“

 


 Инструкции за работа с Електронна платформа за наблюдение и отчитане на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. 


 

  Презентации от заключителна международна конференция на проекта с участието на националните координатори на Великобритания, Германия и Румъния.


 

Презентации от обучителен семинар за придобиване на умения за ползване на платформата с представителите на институции и организации в Националната координационна група за учене през целия живот.  


Презентации от обучителен семинар за областните координатори с цел запознаване с европейските и национални приоритети в сектора за учене на възрастни и придобиване на презентационни умения за популяризиране на политиката.


 

Представени презентации на първата среща на областните координатори за учене през целия живот, проведена на 2 и 3 април 2015 г., гр. Пловдив: 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2021