Система LLL

ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩИ ДАННИ

разглеждане на статистическите данни по избранa област

Индикатор: 01.1.1. Образователна структура на населението на възраст 25-64 години на 1 февруари 2011 г. по степен на завършено образование и области
Индикатор: 01.3.1. Относителен дял (%) на неграмотните лица на 15 и повече години на 1 февруари 2011 г. по възрастови групи и по области
Индикатор: 02.1.2. Записани лица на възраст 16 и повече години във формалното образование в програми за възрастни за придобиване на СПК по вид на обучаващата институция, степeн на професионална квалификация и по области
Индикатор: 02.1.4. Записани лица на възраст 16 и повече години в програми за възрастни за придобиване на СПК в ЦПО и професионални гимназии- платено обучение, на 1000 човека от населението по области
Индикатор: 02.1.5. Записани лица на възраст 16 и повече години в програми за придобиване на СПК във формалното образование в професионални колежи и в ПГ във вечерна, задочна или друга неприсъствена форма на 1000 човека от населението по области
Индикатор: 02.3.2. Лица на възраст 16 и повече години, придобили СПК - платено обучение, по вид на обучаващата институция, степeн на професионална квалификация и по области
Индикатор: 02.3.3. Лица на 16 и повече години, придобили СПК в професионални колежи и в ПГ - вечерна, задочна и друга неприсъствена форма на обучение по области
Индикатор: 02.3.4. Лица на 16 и повече години, придобили СПК в професионални колежи и в ПГ - вечерна, задочна и друга неприсъствена форма на обучение на 1000 човека от населението по области
Индикатор: 03.1.2. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол, възраст, завършена степен на образование, трудов статус, местоживеене и по статистически райони
Индикатор: 09.1.2. Лица, завършили курсове за професионално обучение, неводещи до придобиване на СПК, в ЦПО, професионални гимназии и професионални колежи по пол и по статистически райони и области
Индикатор: 09.1.3. Лица, завършили курсове за професионално обучение, неводещи до придобиване на СПК, в ЦПО, професионални гимназии и професионални колежи на 1000 човека от населението по области
Индикатор: 10.1.1. Относителен дял (%) на завършилите висше образование (ISCED 6-8) сред лицата на възраст 30-34 навършени години по пол и по статистически райони
Индикатор: 11.1.2. Коефициенти на заетост и безработица сред населението на възраст 15 - 64 навършени години по пол, статистически райони и области
Индикатор: 11.1.3. Коефициент на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години по възрастови групи, статистически райони и по области
Министерство на образованието и науката, 2024