Стратегически документи

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА УРОЦИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.


Общ комуникационен план


ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА по Подготовка на Последваща оценка на въздействието на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година (национален консултационен процес)


ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА УМЕНИЯ – Умения за работни места


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 19 декември 2016 година относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните


Междинна оценка на програмата „Еразъм+“ и бъдещи насоки за периода след 2020 г.


Постигане на напредък по образователните аспекти на заключенията на ЕС от 14.12.2017 г.


Резултати от редовно заседание на Съвета на ЕС (формат: образование), проведено на 15.02.2018 г.


Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за създаване на гаранция за уменията


Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2014 – 2020 година


Методическо ръководство за мониторинг и оценка на политиката в сектора за учене на възрастни


Комуникационна стратегия по проект BG- Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни  


Национална инициатива „Работа за младите хора в България“


Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите; Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост 


Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно приоритетите за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение за периода 2011—2020 г.


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 21 октомври 2010 година относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки


Заключения на Съвета от 11 май 2010 година относно социалното измерение на образованието и обучението


Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ Съюз за иновации


Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване


Съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2010 г. относно напредъка по изпълнението на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“


Национална стратегия за младежта 2010-2020 г.


Национален план за действие по заетостта 2012 г.


Актуализирана стратегия по заетостта на Р България 2008 – 2015


Национална квалификационна рамка на Р България


План за действие за 2012-2013 година в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2008-2013 г.), Протокол № 3 от заседанието на Министерския съвет на 25 януари 2012 година


План за действие за 2010-2011 година в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2008-2013 година, приет с решение № 38 от заседание на МС, проведено на 27.10.2010 г.


Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година


Комюнике от 7 декември 2010 на европейските министри за професионално образование и обучение, европейските социални партньори и Европейската комисия за засилено европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение за периода 2011 – 2020 г., Брюж.


Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“), (2009/C 119/02)


Заключения на Съвета на ЕС относно ученето за възрастни, 22.05.2008 г.


Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа


Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (18 декември 2006 г.).


 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: Нови умения за нови работни места. Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения Брюксел, 16.12.2008


Заключения на Съвета на ЕС „Нови умения за нови работни места: пътят напред“ Брюксел, 7 май 2010 г.


Съобщение на комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите: План за действие относно обучението за възрастни Брюксел, 27.9.2007; Всяко време е подходящо за учене


Резолюция на Съвета относно обновената европейска програма за учене за възрастни (2011/C 372/01)


Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2008 г. относно „Обучението за възрастни: никога не е твърде късно да се учи“(2007/2114(INI))


Резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 21 ноември 2008 г. — „По-успешно включване на професионалното ориентиране в стратегиите за учене през целия живот


 Подкрепа за професионалното образование и обучение в Европа: КОМЮНИКЕ ОТ БРЮЖ


Министерство на образованието и науката, 2024