(Български) Бюлетин за м. Февруари 2022г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Февруари
Информационен бюлетин
Открийте новите тематични фокуси на EPALE!
Новини
01.02.2022 Посланиците на EPALE в България продължават да се обучават и в началото на месец февруари 2022 година
04.02.2022 Глобални програми за компетентност и обучение на учители – Европейската перспектива
07.02.2022 Преглед на Европейската агенция за специални нужди и приобщаващо образование
09.02.2022 Предизвикателства по отношение на ученето за екологична устойчивост
14.02.2022 Портрет на EPALE, както е видяна от нейната общност: гледни точки от проучването EPALE
Ресурсен център
Ключови предизвикателства в образованието породени от пандемията от COVID-19 – Европейски анализ
Календар на събитията
В област Перник ще обменят опит чрез представяне на добри практики за учене на възрастни
Във Видинска област също ще обменят добри практики за учене на възрастни
Виртуален семинар на тема: „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от Covid-19“ – споделяне на практики, решения, методи на педагози
Блог
EPALE 2022 Тематични фокуси
Как да коментирате в EPALE

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Ministry of Education and Science, 2024