Обща информация

НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА „ОБЕДИНЕНИ ЗА УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ“

Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ (НПОУВ) е създадена в началото на 2016 г. и в нея са обединени за по ефективното координиране на взаимодействието на заинтересованите страни на всички равнища Националната координационна група за учене през целия живот (НКГУЦЖ), областните координатори и Националната мрежа от образователни инститиции за учене на възрастни (НМОИУВ).

За вземане на общи решения е изграден Координационен съвет на НПОУВ, в който ще бъдат включени:  трима представители на НКГУЦЖ – по един представител на държавата, национално представените работодателски организации и синдикатите; 6 областни координатори – от пилотните области за сформиране на областни координационни групи за учене през целия живот (Бургас, Видин, Габрово, Пазарджик, Перник и Русе), 6-ма представители на НМОИУВ, ръководители на учебни заведения, в които се обучават голям брой възрастни. Координационният съвет се председателства от Националния координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Административният секретар, който подготвя материалите за заседанията на УС, и протоколчикът са членове на екипа на проекта.

Членовете на КС мониторират и оценяват изпълнението на проектните дейности; обсъждат становищата представени на всички равнища във връзка с годишните националните доклади за напредъка в сектора за учене на възрастни, актуални въпроси, свързани с развитието на сектора за учене на възрастни на национално, регионално и местно ниво, правят предложения за подходящото представяне на добри практики, съдържанието на програмата на Дните за учене през целия живот и мястото за провеждането им и др. КС разработва програма, която ще включва мисията, целите и приоритетите на Национална платформа „Обединени за ученето на възрастни“. 

 

Министерство на образованието и науката, 2024