Очаквани резултати

 • Актуализиран състав на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, публикуван на сайта на проекта – 4 работни срещи;
 • Актуализиран и разширен състав на Националната координационна група за учене през целия живот, публикуван на сайта на проекта – 2 работни срещи;
 • Актуализирани списъци на 28 бр. областни координационни групи за учене през целия живот, публикувани на сайта на проекта – 10 работни срещи и един уебинар;
 • Увеличение на институциите и организациите в Националната мрежа за образование и обучение на възрастни с 10% – 2 бр. уебинари;
 • Проведени 4 регионални семинара за обмен на добри практики и формулиране на препоръки;
 • Участие в 6 срещи на европейско ниво и други тематични събития;
 • Организиране на учебна визита в европейска страна с участието на областни координатори;
 • Подготовка на методическо ръководство за последваща оценка на въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни (актуализиран вариант);
 • Актуализиране на базата данни през 2020 и 2021 г. в Националната информационна система за учене на възрастни;
 • Подготовка на Оценка на въздействието на политиката за учене на възрастни, провеждана в периода 2014 – 2020 година;
 • Разработване на общ комуникационен план, публикуван на сайта на проекта;
 • Подготовка на График на събитията, включени в национален консултационен процес, съпровождащ оценката на въздействието;
 • Проведени Национални дни за учене през целия живот през 2020 и 2021 г. с по 300 бр. участници;
 • Бр. публикувани събития и продукти, разработени в рамките на проекта, на EPALE.
Министерство на образованието и науката, 2024