Основни дейности

Работен пакет (РП) 1: Координационни дейности и управление

  1. Механизъм за координация между всички заинтересовани страни;
  2. Срещи / конференции / семинари със заинтересовани страни на регионално и национално ниво.

РП 2: Дейности на равнище Европейски съюз

  1. Участие в срещи, включително координационни срещи и други тематични събития, на европейско ниво;
  2. Транснационално сътрудничество.

РП 3: Изпълнение на приоритетите, определени в Европейската програма за учене на възрастни – 3.3. Качество

  1. Осигуряване на условия за мониторинг и оценката на публичните политики в сектора за учене на възрастни;
  2. Оценка на въздействието на политиката за учене на възрастни, провеждана в периода 2014 – 2020 година.

РП 4: Стратегия за разпространение

  1. Осигуряване на публичност на действията на националния координатор и популяризиране на проекта;
  2. Провеждане на Национални дни за учене през целия живот;
  3. Приноси към EPALE.

 

Министерство на образованието и науката, 2022