Основни дейности

  • Разработване и тестване на модел на споделен ангажимент на заинтересованите страни за повишаване на квалификацията на възрастни в 4 пилотни общини– Бургас, Враца, Силистра, Търговище;
  • Разработване и прилагане на комуникационна стратегия за насърчаване на ползите от валидирането на знанията, умения и компетентности, придобити чрез неформално и информално учене;
  • Активиране на местни заинтересовани страни – обществени библиотеки, читалища, музеи, организации на гражданското общество за развитие и подпомагане на умения за цял живот чрез обмен на най-добри практики и серии от обучителни уебинари и публични лекции и др.
Министерство на образованието и науката, 2024