В Пазарджик и Бургас са създадени още две областни координационни групи за учене през целия живот

На 22 и 24 юни 2016 г. бяха създадени областни координационни групи за учене през целия живот в Пазарджик и Бургас. В изпълнение на Работната програма на националния координатор за учене на възрастни за 2016 г. сформирането на областните координационни механизми се осъществи на специално организирани кръгли маси с участието на представители на заинтересованите страни от съответните области.

Кръглата маса в гр. Пазарджик беше модерирана от г-жа Валентина Кайтазова, началник на РИО на МОН и председател на областната координационна група за учене през целия живот, а събитието в гр. Бургас – от г-жа Севдалина Турманова, заместник-областен управител на Област Бургас и председател на областната координационна група за учене през целия живот 

 

Кръглата маса в гр. Бургас беше открита от г-н Вълчо Чолаков – областен управител на Област Бургас. Той акцентира върху основната роля на ученето за възрастни в икономическото развитие на областта и необходимостта то да бъде насърчавано с конкретни действия, вкл. чрез областните политики в този сектор. Госпожа Виолета Илиева, началник на РИ

О на МОН Бургас, очерта някои проблеми, свързани с напредъка в областния сектор за учене на възрастни, върху които следва да се фокусира вниманието на членовете на Областната координационна група, създадена в Бургаска област.

В създаването и на двете областни координационни групи участва г-жа Валентина Дейкова – национален координатор за учене на възрастни и ръководител на Проект № 3761-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA – „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, придружена от представители на екипа за изпълнение на проекта.

Кръглите маси, проведени в Пазарджик и Бургас, оформиха за първи път нова институционална и организационна среда за взаимодействие между заинтересованите страни на областно равнище на управление в сектора за учене на възрастни. Сформирането на групите препотвърди важната взаимна обусловеност между създадените през периода от 2012 г. до 2015 г. нови координационни механизми и по-конкретно Националната координационна група за учене през целия живот, Националната мрежа за учене на възрастни, вкл. засилване ролята на областните координатори за учене на възрастни.

Особен интерес предизвикаха данните за състоянието на сектора за учене на възрастни за 2015 г. и по-конкретно част от тях, свързани със състоянието на областните сектори за учене на възрастни в Пазарджик и Бургас. Те станаха основа за провеждане на пълноценни дискусии по основни въпроси, свързани с развитието на сектора за учене на възрастни на национално и на областно равнище на управление. Ако в рамките на събитието, проведено в гр. Пазарджик, бяха разисквани някои от бариерите пред възрастните обучаеми, свързани с достъпа им до пазара на труда и несъвършенствата на нормативната уредба в областта на социалната политика, то в Бургас бяха откроени сложните и приоритетни въпроси, свързани с ключовата роля на работодателските организации в сектора за учене на възрастни, връзката между училищното образование и висшето образование и др.

Всички участници и в двете събития достигнаха до общото разбиране, че обединението на заинтересованите страни на областно равнище на управление може да се превърне в могъщ двигател на повишаване на участието на възрастни хора от различни целеви групи в разнообразни дейности за учене през целия живот.

Останете на интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни в България!

Информирайте се редовно за най-актуалните събития от страницата на Националното звено за подкрепа на EPALE във FB.

Вие сте събитията в сектора за учене на възрастни!

 

Министерство на образованието и науката, 2024