Във Видин е създадена петата областна координационна група за учене през целия живот

След Габрово, Русе, Пазарджик и Бургас на 8 юли 2016 г. във Виден беше създадена петата пилотна областна координационна група за учене през целия живот. В специално организираната кръгла маса участваха представители на Регионалния инспекторат по образованието на МОН, Областната администрация във Видин, териториалните структури от системата на Министерството на труда и социалната политика във Видин, Белоградчик и Кула, Териториалното статистическо бюро, учители от професионални гимназии, както и представители на общинските администрации.

Участниците в събитието бяха поздравени от г-жа Елка Георгиева – заместник областен управител. Тя подчерта приоритетното значение на ученето на възрастни за развитието на работната сила в областта и увери националния координатор за учене на възрастни, че всички представителите на заинтересованите страни ще положат максимални усилия да оправдаят високото доверие, което им се възлага по отношение формирането и изпълнението на областната политика за учене на възрастни.

Кръглата маса беше модерирана от г-жа Цецка Хаджигеоргиева – областен координатор за учене на възрастни. Тя запозна участниците с общия контекст на дейностите, свързани с изпълнение на приоритетите на Европейската програма за учене на възрастни, както и с ключовата роля на областните координационни групи за учене през целия живот в цялостната система от координационни механизми, изградени в страната до настоящия момент.

Госпожа Валентина Дейкова – национален координатор за учене на възрастни и ръководител на Проект № 3761-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA – „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” акцентира върху необходимостта от мобилизация на заинтересованите страни на територията на Видинска област. Тя посочи, че ученето на възрастни трябва да придобие нов смисъл за всички институции и организации на територията на Видинска област, а колективните и индивидуални ползи от него следва д

а се отразят върху цялостното социално-икономическо развитие на Северозападния район за планиране.

Представените данни за състоянието на сектора за учене на възрастни за 2015 г. и по-специално част от тях, свързани с Видинска област, предизвикаха сериозни дебати и поставиха началото на активна дискусия за сложните и неразрешени проблеми на сектора. Разисквани бяха конкретни теми и казуси по отношение на координацията между Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика, вкл. възможностите за по-гъвкави административни подходи, които да стимулират ученето на възрастни в различни етапи от развитието на личността. Дебатирани бяха липсата на възможности за дистанционно обучение, необходимостта от насърчаване на придобиването на предприемачески умения сред представителите на различни възрастови групи, стимулиране на дейности за продължаващо професионално обучение, разширяване на взаимодействието с бизнеса и др.

Членовете на областната координационана група за учене през целия живот във Видин се обединиха около общото становище, че в областния сектор за учене на възрастни съществуват сложни и важни проблеми, които трябва да намерят своето решение чрез формиране и изпълнение на конкретни дейности и мерки, базирани върху сериозно и отговорно анализиране и оценяване на процесите. Всички участници в събитието изразиха своето удовлетворение от конкретната подкрепа, която им осигурява екипа на националния координатор за учене на възрастни чрез обединяването им в общ координационен механизъм за постигане целите на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

Останете на интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни в България!

Информирайте се редовно за най-актуалните събития в сектора за учене на възрастни и от страницата на Националното звено за подкрепа на EPALE във FB.

Вие сте събитията в сектора за учене на възрастни!

 

Министерство на образованието и науката, 2024