Бюлетин за м. Януари 2017г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Януари
Новини
10.01.2017 г. Тристранно становище за качество и ефективност на обучението чрез работа
12.01.2017 г. Европейският социален фонд (ESF) помогна на почти 10 милиона европейци да намерят работа в периода 2007 - 2014 година
18.01.2017 г. Стартира проект за ограмотяване на възрастни по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"
23.01.2017 г. Курсове за повишаване на квалификацията
Ресурси
Компетентностна рамка на модел за обучение за кариерно развитие
Идеята за учене през целия живот се разраства
Препоръка на Съвета относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните
Образование в затворите
Добра практика на тема "Помощ за обучаващите се"
Грамотността в България
Образование в Република България 2016
Днешните младежи са утрешните кандидати на пазара на труда (Анализ на анкетно проучване)
Блог
Социалното предприемачество – път към социална промяна
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Ministry of Education and Science, 2024