Цели

Обща цел

Осигуряване на ефективно координирано взаимодействие на всички заинтересовани страни при разработването и провеждането на политики за увеличаване на участието на населението в дейности за учене през целия живо и за общ напредък в сектора за учене на възрастни.

Конкретните цели

  • Осигуряване на постоянен и ефективен механизъм за координирано взаимодействие на всички заинтересовани страни в сектора за учене на възрастни на национално, областно и местно равнище.
  • Оценяване на напредъка при изпълнението на националните цели за развитие на сектора за учене на възрастни и предлагане на мерки за повишаване на уменията на възрастните с активното участие на всички заинтересовани страни.
  • Подобряване на условията за формиране на политики на областно ниво.
  • Повишаване на осведомеността, подпомагаща националните дебати и диалог относно политиките за учене на възрастни, и популяризиране на ползите от учене през целия живот.

 

Министерство на образованието и науката, 2020