Система LLL

Връзка на изследването с тематичните области на системата за мониторинг Осигурява данни за тематичните области на системата за мониторинг: Област 02 (САМО за група индикатори 02.1.) и Област 09
Описание на изследването Статистиката на професионалното обучение на възрастни в Центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи е част от регулярната статистика на образованието. Изследването се провежда съвместно от НСИ и НАПО и осигурява данни за професионалното обучение на възрастни срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация.
Цел на изследването Да се осигурят статистически данни за лицата, придобили степен на професионална квалификация (СПК) в програми за обучение на възрастни
Предмет на изследването Участието на възрастните (в случая лица, навършили 16 години), в платени професионални програми, водещи до придобиване на степен на професионална квалификация според Закона за професионалното образование и обучение
Използвани класификации, свързани със системата за мониторинг Класификации:
Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97)
Класификация на областите на образованието и специалностите изучавани в професионалните гимназии и училищата по изкуствата.
Методология и нормативни документи Нормативни документи:
Регламент N 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот;
Регламент № 88/2011 на Европейската комисия относно статистиката на системите за образование и обучение;
Регламент на Комисията № 912/2013 от 23. 09. 2013 г. за прилагане на Регламент № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката в областта на образованието и ученето през целия живот, по отношение на статистиката на системите за образование и обучение;
Закон за статистиката;
Закон за професионалното образование и обучение;
Методология на изследването на НСИ
Обект на изследване Лица, обучаващи се в Центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи в програми, водещи до придобиване на степен на професионална квалификация
Институция, провеждаща изследването в Република България Национален статистически институт (НСИ);
От 2012 г. статистическото изследване на ЦПО се провежда съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, чрез използването на информационна система.
Период, за който се отнасят данните в системата за мониторинг 2012 година
Период, за който има налични данни 2005 - 2012 година
Периодичност на изследването Годишна
Източник: ЕС, ЕВРОСТАТ/НСИ
Министерство на образованието и науката, 2022