Система LLL

Връзка на изследването с тематичните области на системата за мониторинг Осигурява данни за тематичните области на системата за мониторинг: Област 08 „Продължаващо професионално обучение на заетите лица”
Описание на изследването Изследването на продължаващото професионално обучение (ППО) на заетите лица осигурява данни за предприятията, организирали различни дейности за ППО, вида на ППО, участниците, времето, прекарано в обучение и разходите за обучение. Данните се групират по икономически дейности, групи предприятия според броя на заетите лица и форма на собственост на предприятията.
Цел на изследването Да се осигурят международно сравними данни за организираното от предприятията продължаващо професионално обучение на заетите в тях лица.
Предмет на изследването Предмет на изследването е участието на заетите лица в продължаващо професионално обучение (ППО), организирано от предприятията, разходите за ППО и дейността на предприятията относно осигуряване на ППО.
Обхват в системата за мониторинг Изследването обхваща заетите лица и предприятията от инономически групи B-N, R+S според КИД 2008, с 10 и повече заети лица през 2010 година.
Използвани класификации, свързани със системата за мониторинг Статистическа класификация на икономическите дейности NACE, Rev. 2 (Kласификация на икономическите дейности - КИД 2008)
Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97/ISCED 97)
Методология и нормативен документ на ЕС Методологията на изследването е изготвена от Евростат и се прилага във всички страни от ЕС. Адаптирането на методологията към условията в България е извършено от НСИ.
Методология на изследването в ЕВРОСТАТ;
Методология на изследването в НСИ;
Регламент на Комисията № 822/2010 от 17. 09. 2010 год. за изменение и допълнение на Регламент № 198/2006 за прилагане на Регламент № 1552/2005 на Европейския парламент и Съвета за статистика, свързана с професионалното обучение в предприятията, по отношение на данните които да се събират, формирането на извадката, прецизността и изискванията за качество.
Обект на изследване Заетите лица и предприятията, отнасящи се към предварително определени икономически дейности.
Институция, провеждаща изследването в Република България Национален статистически институт (НСИ)
Период, за който се отнасят данните в системата за мониторинг 2010 година
Години на изследвания, за които има налични данни 2000, 2005 и 2010 г.
Периодичност на изследването Веднъж на 5 години
Източник: ЕС, ЕВРОСТАТ/НСИ
Министерство на образованието и науката, 2022