Система LLL

Връзка на изследването с тематичните области на системата за мониторинг Осигурява данни за тематичните области на системата за мониторинг: Област 01 „Образователно равнище на населението в активна трудова възраст”
Описание на изследването Преброяването на населението и жилищния фонд е най-широкообхватното изчерпателно статистическо изследване. То осигурява данни за броя и основните демографски и социални характеристики на населението, постоянно живеещо на територията на страната към датата на преброяването 01.02.2011 г. Подготовката и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд се основава на специален закон, като ангажира множество институции на национално равнище, всички органи на местната власт и над 40 хиляди преброители и контрольори. Следва да се има предвид, че данните при преброяването на населението и жилищния фонд са декларативни, посочени от анкетираните лица и за тези данни не се изискват документи като например акт за раждане, удостоверение за граждански брак, диплома за завършена степен на образование и други подобни. Преброяването на населението е единствен източник на официални статистически данни за етническата принадлежност на населението, майчиния език и вероизповеданието на населението, макар че отговарянето на тези въпроси не е задължително и е на доброволен принцип.
Цел на изследването Да се осигурят надеждни, изчерпателни, международно сравними и в същото време достатъчно детайлизирани по административно-териториални единици данни за населението и жилищния фонд в страната.
Предмет на изследването Предмет на изследването са основните демографски и социални характеристики на населението – пол, възраст, семейно положение, състав на домакинството, грамотност, завършена степен на образование, етническа принадлежност, майчин език, вероизповедание, статус в заетостта и други, определени в Закона за преброяването на населението.
Използвани класификации, свързани със системата за мониторинг Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97/ISCED 97)
Класификация на териториалните единици
Методология и нормативен документ на ЕС „Преброяване 2011” е проведено въз основа на обща нормативна уредба в Р. България и ЕС, касаеща статистическата дейност и на специализирана, регламентираща конкретното провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд в държавите-членки на ЕС. Общата нормативна и методологична уредба включва:
Регламент (ЕО) №223/2009 на ЕП и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика;
Регламент (ЕО) №763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяване на населението и жилищния фонд в ЕС;
Закон за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година;
Закон за защита на личните данни;
Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни;
Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 година.
Обект на изследване Цялото население на Република България
Институция, провеждаща изследването в Република България Национален статистически институт (НСИ)
Критичен момент към който се отнасят данните в системата за мониторинг 1. Февруари 2011 година
Години на преброявания на населението, за които има налични данни в НСИ 1880, 1887, 1892, 1900, 1905, 1910, 1920, 1926, 1934, 1946, 1956, 1965, 1975, 1985, 1992, 2001 и 2011 г.
Периодичност на изследването Приблизително веднъж на 10 години
Източник: ЕС, ЕВРОСТАТ/НСИ
Министерство на образованието и науката, 2022