Система LLL

Връзка на изследването с тематичните области на системата за мониторинг Осигурява данни за тематичните области на системата за мониторинг: Област 04 „Участие на възрастните във формално и неформално обучение” и Област 11 „Заетост на населението на възраст от 20-64 навършени години”
Описание на изследването Изследването на работната сила е основен източник на информация за състоянието, годишното изменение и тенденциите на икономическата активност на населението в трудоспособна възраст. Освен основните социално-демографски характеристики на заетите, безработните и икономически неактивните лица, изследването осигурява редица много важни данни като тези за образователната структура на населението, за участието на населението в различните разновидности и форми на формалното образование и обучение и в неформалното обучение. Референтният период за изследването са последните 4 седмици преди интервюто. Изследването е извадково и данните се събират чрез провеждането на интервю с лицата на възраст 15 и повече навършени години от домакинствата, попаднали в извадката. При отсъствие на определеното за интервюиране лице се допуска друг член на домакинството да отговаря на въпросите вместо него.
Цел на изследването Целта на изследването е да се осигурят международно сравними данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години и за най-важните характеристики на заетите и безработните лица и за лицата извън работната сила в Република България.
Предмет на изследването Предметът на ИРС обхваща широк кръг теми, като по-важните от тях са заетостта, безработицата и най-важните характеристики на заетите и безработните лица, включително и характеристики, свързани с образованието и обучението на населението
Използвани класификации, свързани със системата за мониторинг Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97/ISCED 97), МСКО 2011.
Класификация на областите на образованието и обучение (Евростат 1999), от 2016 г. ще се прилага Класификацията - 2015 г.
Класификация на териториалните единици (NUTS)
Методология и нормативен документ на ЕС Използваната методология е изготвена от Евростат и се прилага във всички страни от ЕС.
Методология на изследването на ЕВРОСТАТ.
Методология на изследването на НСИ.
Регламент на Комисията № 377/2008 от 25. 04. 2008 год. за прилагането на Регламент 577/98 за организацията на извадковото изследване на работната сила в общността по отношение на кодирането, което да се използва за преобразуване на данните от 2009 година и след това, използването на подизвадка за събиране на данни, за структурните променливи и за дефиниране на референтните тримесечия;
Обект на изследване Населението на възраст 15 и повече години
Институция, провеждаща изследването в Република България Национален статистически институт (НСИ)
Период, за който се отнасят данните в системата за мониторинг 2001-2012 г. – за индикатори 04.1.1., 04.1.2., 04.1.3. и 04.1.4.
2004-2013 г. – за индикатор 04.1.5.
2004-2012 г. – за индикатор 11.1.1.
Период, за който има налични данни 2004-2014– НСИ и ЕВРОСТАТ
2001-2014 – ЕВРОСТАТ
Периодичност на изследването Изследването на работната сила е постоянно провеждано извадково изследване, осигуряващо тримесечни и годишни резултати.
Източник: ЕС, ЕВРОСТАТ/НСИ
Министерство на образованието и науката, 2022