Система LLL

ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩИ ДАННИ ВЪВ ВИД НА ДИАГРАМИ

разглеждане на статистическите данни по избрани критерии

Индикатор: 01.1.1. Образователна структура на населението на възраст 25-64 години на 1 февруари 2011 г. по степен на завършено образование и райони
Индикатор: 01.1.2. Образователна структура на населението на възраст 25-64 навършени години на 1 февруари 2011 г. по степен на завършено образование и етническа група
Индикатор: 01.2.1. Образователна структура на населението на възраст 25 - 64 години по статистически райони
Индикатор: 01.2.2. Образователна структура на населението на възраст 25 - 64 години по възрастова група
Индикатор: 01.2.3. Образователна структура на населението на възраст 25 - 64 години по етническа група
Индикатор: 01.2.4. Образователна структура на населението на възраст 16 и повече години по етническа група
Индикатор: 01.3.1. Относителен дял (%) на неграмотните лица на 15 и повече години на 1 февруари 2011 г. по възрастови групи и по райони
Индикатор: 01.3.2. Относителен дял (%) на самоопределилите се като неграмотни сред лицата на 15 и повече години на 1 февруари 2011 г. по пол, етническа група и по възрастови групи
Индикатор: 02.1.1. Записани лица на възраст 16 и повече години във формалното образование в програми за възрастни за придобиване на СПК в Центрове за професионално обучение /ЦПО/, в професионални гимназии и професионални колежи по възраст
Индикатор: 02.1.2. Записани лица на възраст 16 и повече години във формалното образование в програми за възрастни за придобиване на СПК по вид на обучаващата институция, степeн на професионална квалификация и по области
Индикатор: 02.1.3. Записани лица на възраст 16 и повече години във формалното образование във вечерна задочна или друга неприсъствена форма на обучение по степени на МСКО 2011
Индикатор: 02.1.4. Записани лица на възраст 16 и повече години в програми за възрастни за придобиване на СПК в ЦПО и професионални гимназии- платено обучение, на 1000 човека от населението по области
Индикатор: 02.1.5. Записани лица на възраст 16 и повече години в програми за придобиване на СПК във формалното образование в професионални колежи и в ПГ във вечерна, задочна или друга неприсъствена форма на 1000 човека от населението по области
Индикатор: 02.2.1. Записани лица на възраст 25-64 години в програми на формалното образование по възраст, степeн на образование и трудов статус
Индикатор: 02.3.1. Придобили степен на професионална квалификация в ЦПО, професионални гимназии и професионални колежи по пол и по форма на собственост на образователната институция
Индикатор: 02.4.1. Удовлетвореност на участниците на възраст 25-64 г. от участие в програми на формалното образование по пол, възраст и по вид на образованието (общо или професионално)
Индикатор: 02.5.1. Разпределение на участниците във формално образование по степен на използване на придобитите знания и умения и пол
Индикатор: 02.5.2. Разпределение на участниците в програми на формалното образование по постигнати резултати и по пол
Индикатор: 02.6.1. Разпределение на участниците в програми на формалното образование по източник на финансиране, заплатил изцяло или частично разходите за обучение
Индикатор: 02.6.2. Средна цена на последното обучение, платена от участниците във формално образование, по степeни на образование (МСКО 3 и 4, 5 и 6), по вид на образованието (общо или професионално)
Индикатор: 03.1.1. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол, възраст и завършена степен на образование
Индикатор: 03.1.2. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол, възраст, завършена степен на образование, трудов статус, местоживеене и по статистически райони
Индикатор: 03.1.3. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол, завършена степен на образование и по трудов статус
Индикатор: 03.1.4. Участници на възраст 25-64 г. в неформално обучение по пол, степен на образование и по брой на обученията в които са участвали
Индикатор: 03.1.5. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол, завършена степен на образование и по вид на първото обучение
Индикатор: 03.1.6. Относителен дял (%) на участниците по вид на обучението и по пол, възрастови групи и степен на образование
Индикатор: 03.1.7. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол, завършена степен на образование и по вид на организацията, провеждаща първото обучение
Индикатор: 03.1.8. Среден брой учебни часове на едно неформално обучение по вид на обучението и по вид на институцията, провеждаща обучението
Индикатор: 03.1.9. Относителен дял (%) на участващите в неформално обучение по конкретни причини за участие в обучението и по статистически райони
Индикатор: 03.2.1. Удовлетвореност на лицата на възраст 25 - 64 г. от участие в програми за неформално обучение по пол, завършено образование и по вид на първото обучението, в което са участвали
Индикатор: 03.3.1. Разпределение на участниците в неформално обучение (%), по степен на използване на придобитите знания и умения, по пол, завършена степeн на образование и по вид на обучението
Индикатор: 03.3.2. Разпределение на участниците по причини за участие в неформално обучение по пол и по завършена степeн на образование
Индикатор: 03.4.1. Разпределение на участниците в неформално обучение по вид на обучението (курсове, участие в семинари и работни срещи и частни уроци) и по източник на финансиране, заплатил напълно разходите за обучение
Индикатор: 04.1.1. Участие на населението на възраст 25 - 54 г. във формално образование и неформално обучение (4 седмици преди интервюто) по пол, възрастови групи
Индикатор: 04.1.2. Участие във формално образование и неформално обучение (4 седмици преди интервюто) по трудов статус
Индикатор: 04.1.3. Участие във формално образование и неформално обучение (4 седмици преди интервюто) по образователна степен
Индикатор: 04.1.4. Участие на населението на 25 - 64 г. във формално образование и неформално обучение (4 седмици преди интервюто) по статистически райони
Индикатор: 04.1.5. Относителен дял (%) на преждевременно напусналите образование и обучение (с образование по-ниско от средно) на възраст 18 - 24 години, по статус в заетостта и райони
Индикатор: 05.1.1. Разпределение на лицата, желаещи да участват, но неучаствали във формалното образование и обучение или в неформалното обучение по икономически статус, степен на образование и по причини за неучастие
Индикатор: 06.1.1. Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол, възраст и завършена степен на образование
Индикатор: 06.1.2. Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол, възрастови групи, завършена степен на образование и по статистически райони
Индикатор: 06.1.3. Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол, завършена степен на образование и по трудов статус
Индикатор: 06.1.4. Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол, завършена степен на образование и по методи/начини на самообучение
Индикатор: 06.1.5. Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол, завършена степен на образование и цел на ученето при първото и второто самостоятелно обучение
Индикатор: 07.1.1. Лица на възраст 25-64 години, потърсили информация относно възможностите за участие в образование и обучение по възраст и завършена степен на образование
Индикатор: 07.1.2. Лица, потърсили информация относно възможностите за участие в образование и обучение по пол и завършена степен на образование
Индикатор: 07.1.3. Относителен дял (%) на лицата 25-64 години, намерили информация относно възможностите за образование и обучение по пол, завършена степен на образование и по източници на информацията
Индикатор: 08.1.1. Участници в продължаващото професионално обучение по тип на обучението и основна икономическа дейност на предприятието (кид. 2008: B-N, R+S)
Индикатор: 08.1.2. Участници в продължаващото професионално обучение по групи предприятия според броя на заетите в тях
Индикатор: 08.1.3. Участници в продължаващото професионално обучение по тип на обучението и форма на собственост на предприятията
Индикатор: 08.2.1. Разходи за ППО курсове по икономическа дейност на предприятията
Индикатор: 08.2.2. Разходи за ППО курсове по групи предприятия според броя на заетите в тях
Индикатор: 08.2.3. Разходи за ППО курсове по форма на собственост на предприятието и вид на разходите
Индикатор: 08.3.1. Разпределение на предприятията, осигуряващи обучение, по икономически сектори (кид. 2008: B-N, R+S) и по тип обучение
Индикатор: 08.3.2. Разпределение на предприятията, осигуряващи ППО според броя на работниците/служителите в тях
Индикатор: 08.3.3. Разпределение на предприятията, осигуряващи ППО според формата на собственост
Индикатор: 09.1.1. Лица завършили курсове за професионално обучение, неводещи до придобиване на СПК, в ЦПО, професионални гимназии и професионални колежи по пол и по тесни области на образованието
Индикатор: 09.1.2. Лица, завършили курсове за професионално обучение, неводещи до придобиване на СПК, в ЦПО, професионални гимназии и професионални колежи по пол и по статистически райони и области
Индикатор: 09.1.3. Лица, завършили курсове за професионално обучение, неводещи до придобиване на СПК, в ЦПО, професионални гимназии и професионални колежи на 1000 човека от населението по области
Индикатор: 10.1.1. Относителен дял (%) на завършилите висше образование (ISCED 6-8) сред лицата на възраст 30-34 навършени години по пол и по статистически райони
Индикатор: 11.1.1. Коефициент на заетост (%) на населението по пол, възрастови групи и статистически райони
Индикатор: 11.1.2. Коефициенти на заетост и безработица сред населението на възраст 15 - 64 навършени години по пол, статистически райони и области
Индикатор: 11.1.3. Коефициент на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години по възрастови групи, статистически райони и по области
Министерство на образованието и науката, 2024