Бюлетин за м. Декември 2022г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Декември
Информационен бюлетин
Годината на EPALE с нашите набори с ресурси
Новини
09.12.2022 Кръгла маса „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация”
16.12.2022 Комисията дава старт на работата по Европейската година на уменията
29.12.2022 Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP инициира проучване за микроудостоверенията
30.12.2022 Програма за преодоляване на постпандемичния стрес в организациите
Ресурсен център
Образователната политика в Националните планове за възстановяване и устойчивост
Обучителни ресурси за ефективна групова динамика в онлайн среда и активно включване на обучаемите в учебния процес
Блог
Гудфина Хардардотир: ценна работна сила за публичния сектор
Силвия де Гроот Хойпнер: всеки е на собствен път на учене
Преквалификация и повишаване на квалификацията за насърчаване на сътрудничеството между поколенията - обобщение на дискусията в рамките на EPALE
Кади Кас се справя с несигурността чрез повишаване на знанията

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024