Бюлетин за м. Април 2022г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Април
Новини
14.04.2022 НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 9 МАЙ КАТО ДЕН НА ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА МЛАДЕЖТА 2022Г. С ОБЩО НАИМЕНОВАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА В БЪЛГАРИЯ“
14.04.2022 Кръгла маса на тема: „Възможности за подобряване на законодателната рамка в областта на професионалното образование и обучение в България“
20.04.2022 Еврогайдънс уебинар: Проучване на ефективни подходи за кариерно ориентиране на бежанци
Ресурсен център
Одобрен е Планът за 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България
Основни параметри на изпълнението на последния План за действие за 2020 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот
Междинен доклад за изпълнението през 2020 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–2020)
Блог
Как да подобря уменията си по английски език
Предизвикателства и възможности на цифровия преход в образованието на възрастни
По-добро образование
Последни новини: новата платформа EPALE стартира!
Идентификация на посланика на EPALE: Ивана Алексич, Босна и Херцеговина
Излезе книга с историите на общността на EPALE през 2020!

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024