Бюлетин за м. Август 2021г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Август
Новини
10.08.2021 Новият доклад на ЕК показва, че цифровите умения са необходими за всички видове работни места
10.08.2021 Инструментариум за социално (медийно) включване
10.08.2021 Бургаските слънца на културата, изкуството и образованието
12.08.2021 Бъдете част от предизвикателството на младежкия климатичен пакт
16.08.2021 Стратегическа рамка за развитието на образованието, обучението и ученето в Република България до 2030
19.08.2021 Запазете датите за Конференцията на Общността EPALE 2021!
26.08.2021 Дни Еразъм 2021
27.08.2021 Програма "Еразъм +", КД 1 сектор: Професионално образование, проект "Европейско сътрудничество и трансфер на иновации в професионалното обучение в сферата на туризма
27.08.2021 Програма "Еразъм +", КД 1, сектор "Училищно образование" , проект "Мултикултурна класна стая"
Ресурсен център
Доклад на Световната банка за България: образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване
Доклад на Световната банка за България: професионално образование и обучение и учене през целия живот
Доклад на Световната банка за България: висше образование
Доклад на Световната банка за България: образователна среда
Изследване на социалното включване и социалния капитал сред възрастните, които учат в комбинирана и онлайн учебна среда
Интегрирани подходи за ограмотяване и развитие на уменията: примери от добри практики в програмите за образование на възрастни
Становище относно инициатива на ЕС за индивидуалните сметки за обучение (Individual Learning Accounts (ILA) и подсилване на предоставянето на обучение в Европа
Блог
Ангажиране на МСП да инвестират в уменията на служителите си по време на COVID
Подкрепа за учителите за създаване на дигитални програми за основни умения
Набор от ресурси на EPALE – Потопете се в тематичните фокуси на EPALE: Приобщаваща социална промяна за устойчивост и справедливост
Онлайн учителят – „винаги на разположение“
Четири профила на учащи в образованието за възрастни
Онлайн професионалната общност „Форум за обществени консултации: публични политики в сектора за учене на възрастни в България-научени уроци и добри практики“ (препоръчителна е регистрация):
Програмата на семинара за професионално образование и обучение
Всички презентации от семинара за професионалното образование и обучение
Програмата на семинара за неформално обучение
Всички презентации от семинара за неформално обучение

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024