Бюлетин за м. Декември

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Декември
Новини
01.12.2015 г. Конкурс за най-добър публикуван ресурс / добра практика на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (ЕPALE)
02.12.2015 г. Национално обучение за кариерни консултанти
08.12.2015 г. Добри практики за учене на възрастни предстовени на работен семинар във Видин
09.12.2015 г. Министър Тодор Танев ще открие национален форум „Участието на България в Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)“
12.12.2015 г. Резултати от конкурса за добри практики, публикувани на EPALE
12.12.2015 г. Министър Тодор Танев: Образованието е морално и неотменимо право
17.12.2015 г. БСК: Почти половината българи в трудоспособна възраст не работят
Календар
Национален форум „Участието на България в Електронната платформа за учене на възрастни в Европа EPALE
Ресурсен център
Един поглед към образованието 2015 г.
Популяризиране на една добра европейска практика и нейното прилагане при професионално образование и обучение на възрастни
Добри педагогически практики в селското стопанство
Добри практики в сферата на образованието и обучението на възрастни в Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова", гр. Русе
Добри практики в ПГ по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров" - Стара Загора
Инициативи за обучение на възрастни в ПГ "Ген. Владимир Заимов" - Сопот
„Модериране” – метод за обучение на възрастни в професионалното образование
Блог
По пътя на партньорството към успеха ли сте?
Какво разбираме под „консултиране/съветване“?
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 556704-ЕPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024