Бюлетин за м. Ноември 2018г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Ноември
EPALE фокус
Фокусът на EPALE: Ученето на възрастни в кариерното развитие
Новини
30.11.2018 г. Стартира проект DigiFInd, насочен към повишаване на дигиталните умения на заетите в мебелната промишленост
07.11.2018 г. В Деня на будителите стартира образователната платформа „Мини Машини“
Ресурсен център
Обучение на възрастни за кариерно развитие
Повишаване на уменията: нови възможности за възрастните (консултативен документ)
Бъдещето на труда: предизвикателствата на четвъртата индустриална революция (становище на ИСС)
Обзор на образованието и обучението 2018 г., информация за България
Уменията за лидерство и работа в екип – възможности за обучение през целия живот
Фактори за успешно прилагане на смесено обучение
Андрагогически технологичен модел за обучение през целия живот в информационното общество
Календар на събитията
Обучение на тема "Екипна работа в условия на многообразие"
България организира Национален заключителен форум за Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)
В Благоевград ще се дискутира обучението на възрастни в реална работна среда
Габрово ще бъде център на регионален дебат за пътищата и мерките за повишаване на уменията на възрастните
България изпреварва месечния тематичен фокус на EPALE и поставя в центъра на общественото внимание обучението на лица, лишени от свобода
ЕPALE ще се промотира в черноморския град Балчик
Блог
За ученето на възрастни и кариерното развитие
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024