Управителният комитет на проекта „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” проведе заседание за представяне на резултатите от междинния мониторинг

На 4 август 2015 г. се проведе заседание на Управителния комитет (УК) на проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”.

Представители на екипа за изпълнение на проекта информираха УК за степента на изпълнение на заложените
индикатори за резултат (продукти, събития и др.), определени поотделно за всяка една от петте проектни дейности. Информацията за извършения междинен мониторинг обхваща периода от 1 ноември 2014 г. до 1 юли 2015 г.

Членовете на УК се увериха, че качеството на изпълнение на дейностите е гарантирано през целия жизнен цикъл на проекта, тъй като е създадената ефективна система за управление.

Постигнатите резултати от изпълнението на две от проектните дейности предизвикаха специално внимание от страна на членовете на УК. Те са свързани с подобряване на мониторинга и на базата данни, както и с осигуряване на многостепенното ниво на координация в сектора за учене на възрастни.

Членовете на Управителния комитет изказаха своето удовлетворение от високото качество на основните резултати, постигнати за периода на междинното мониториране от екипа на националния координатор за учене на възрастни. Представителите на заинтересованите страни изразиха своята убеденост, че е създадена стабилна основа за успешно постигане на основната и конкретните цели на проекта.

Членовете на колективния орган за управление на проекта препоръчаха основните проектни резултати да бъдат надградени през новия програмен период (1 ноември 2015 г. – 31 октомври 2017 г.) от дейността на националния координатор за учене на възрастни.

 

Министерство на образованието и науката, 2024