СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ПРОЦЕС ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни стартира обществена консултация, която е посветена на подготовката на последваща оценка на въздействието на политиката в сектора за учене на възрастни за периода 2014 – 2020 година. Основно ще бъде оценен постигнатия напредък по отношение на целите на Националната стратегия за учене през целия живот, както и степента на изпълнението на областите на въздействие, насочени към ученето на възрастни. 

Целта е оценката да осигури по-пълна осведоменост както на лицата, вземащи решения на национално и областно ниво, така и сред всички заинтересовани страни и широката общественост относно постигнатите резултатите от изпълнението на Стратегията с оглед на бъдещото развитие на сектора за учене на възрастни в България.

С пълната информация за провеждане на обществената консултация, както и с въпросите, които ще бъдат обсъдени, можете да се запознаете ТУК

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА 

Министерство на образованието и науката:

Жулиян Гочев – email: [email protected]; 

Юмер Коджаюмер – email: [email protected]

Всички мнения и отговори по тях ще бъдат публикувани на уебсайта на Националния координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в рубриката „Актуално – Въпроси и отговори“: https://lll.mon.bg/?page_id=72

 

Министерство на образованието и науката, 2024