Секторът за учене на възрастни: постигнати резултати през 2020 г. и бъдещи дейности за 2021 година

(Уебинар за членовете на Националната мрежа за учене на възрастни)

На 21 декември 2020 г. ще се проведе уебинар за членовете на Националната мрежа за учене на възрастни. Интерактивното събитие се провежда по традиция след всяко заседание на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“. То има за цел да запознае членовете на Мрежата с решенията на Съвета, формулирани в резултат от планираната за 18 декември 2020 г. онлайн работна среща.

Очаква се на уебинара да бъде представена информация за изпълнението на националните приоритети в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни през 2020 г. Членовете на Мрежата ще бъдат запознати и с резултатите от събитията, свързани с популяризиране на значението на ученето на възрастни. По-конкретно във фокуса на вниманието ще бъде и ежегодното основно събитие, провеждано в България: Националните дни за учене през целия живот Габрово 2020.

На членовете на Мрежата ще бъдат представени и предстоящите дейности през 2021 г., вкл. с индикативен график на събитията. Акцент в дейностите през следващата година ще бъде подготовката на последваща оценка на въздействието на Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г., фокусирана върху сектора за учене на възрастни.

Събитието се осъществява по Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, изпълняван от Министерството на образованието и науката и съфинансиран от Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

 

Министерство на образованието и науката, 2024