Приключва есенния цикъл от семинари за членовете на областните координационни групи за учене през целия живот

На 11 и 12 септември 2017 г. в гр. Габрово ще се проведе последният семинар от есенния цикъл на обученията за членовете на шестте пилотни области, в които вече са създадени координационни групи за учене през целия живот (Бургас, Видин, Пазарджик, Русе и Хасково).

С провеждането на обучението в Габровска област завършва една от ключовите дейности по проекта № 567452-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, свързана с осигуряване на условия за анализ и формиране на политики за учене на възрастни на областно ниво

Провеждането на семинарите имаше за основна цел да доразвие и надгради процесите в сектора за учене на възрастни, които започнаха през м. юни и м. септември 2016 г. Те бяха фокусирани върху създаването на първоначални предпоставки за придобиване на умения за анализиране и планиране от членовете на шестте групи.

Дискусиите по време на обученията надхвърлиха очакванията както на екипа на националния координатор за учене на възрастни, така и на участниците в събитията. Данните от областните анализи за състоянието на сектора за учене на възрастни предизвикаха разисквания на сериозните и тежки проблеми, но маркираха и възможности за формулиране на управленски решения. Очертани бяха общи и специфични проблемни полета: ниско участие в дейности за учене през целия живот, слаби основни умения, равнище на грамотността с дългосрочни последици за работната сила, неизползвани възможности за придобиване на професионална квалификация, пасивност и очакване решенията да бъдат откривани и изпълнявани на национално равнище и др. Всеки от проведените семинари притежаваше собствена специфика, която отразяваше особеностите на съответната пилотна област.

Есенният цикъл на семинарите ще завърши в Габрово, където домакини на екипа на националния координатор за учене на възрастни ще бъдат г-жа Невена Петкова – областен управител и областен координатор за учене на възрастни и г-н Георги Маринов – началник на Регионалното управление на образованието и заместник-областен координатор за учене на възрастни.

В събитието се предвижда да участват и представители на заинтересованите страни с различен и специфичен за Габровска област профил: общински администрации, териториални структури на Агенцията по заетостта, културни институции, неправителствени организации и др.

Не пропускайте да следите интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни и профилите на Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) в социалните мрежи (Facebook и Twitter).

Министерство на образованието и науката, 2024