Нови конкретни стъпки за развитие на сектора за учене на възрастни ще бъдат предприети до края на 2017 г.

(Пролетна работна среща на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни” гр. Велико Търново, 30-31 март 2017 г.)

Координационният съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ проведе своята редовна пролетна работна среща, на която бяха определени основните дейности на заинтересованите страни до края на 2017 г.

Срещата се проведе на 30 и 31 март 2017 г. в хотел „Премиер“, разположен в центъра на град Велико Търново. Членовете на Съвета имаха възможност да си припомнят важната роля на старата столица за независимостта, парламентаризма, просветата и културата в историческото развитие на България.

В събитието взеха участие г-жа В. Дейкова – ръководител на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, членове на проектния екип, представители на социалните партньори (работодателски и синдикални организации), на областните координационни групи за учене през целия живот (Бургас, Видин, Габрово, Пазарджик, Русе и Хасково), както и директори на професионални гимназии, в които се обучават възрастни обучаеми.

Срещата имаше за цел да очертае главните теми, по които заинтересованите страни трябва да обединят своите усилия, за да бъдат реализирани националните дейности през втората година от Работната програма в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни.

През първия ден на събитието членовете на Съвета посетиха Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“ в града, където беше представена добра практика за неформално обучение на възрастни. Те бяха запознати с резултатите от проекти, свързани с учене през целия живот, изпълнявани от тази културна институция.

В началото на втория ден г-жа В. Дейкова представи информация за изпълнението на националните цели и дейности, осъществявани в подкрепа на приоритетите на Европейската програма за учене на възрастни. Представени бяха и основните резултати, постигнати от заинтересованите страни в сектора през периода от 1 ноември 2015 г. до 31 март 2017 г.

Централна тема на проведените обсъждания бяха дейностите, които предстои да се организират и проведат в сектора за учене на възрастни до края на настоящата 2017 година. Подчертано беше, че техния успех ще зависи от общото взаимодействие на заинтересованите страни на всички равнища на управление: национално, областно и местно. Водещ акцент в разискванията бяха подготовката и организацията на ежегодните национални дни за учене през целия живот, вкл. мястото и времето на провеждането им, евентуалното лимитиране на броя на участниците, капацитета на местата за настаняване и др. Като най-подходящо време за провеждане на това ключово събитие в сектора бяха определени дните в първата седмица на м. октомври, а като населено място, където може да се проведе то беше посочен гр. Русе.

Срещата продължи с представяне на информация и за другите свързани събитията в сектора за учене на възрастни, включени през настоящата година в Националната комуникационна стратегия за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Очертани бяха и възможните национални дейности във връзка с проекта на нова Работна програма на България за периода 1 ноември 2017 г. – 31 декември 2019 г. в съответствие с поканата на Европейската комисия.

В края на Работната среща г-н Стоян Баев – консултант по статистика на образованието, представи резултатите от анализ на състоянието на сектора за учене на възрастни в страната, вкл. и за областите: Бургас, Видин, Габрово, Пазарджик, Русе и Хасково.

Всички представители на заинтересованите страни достигнаха до общата убеденост, че работата по изпълнение на основните предстоящи дейности изисква висока степен на мобилизация и ново качество на обединените действия за постигане на национални цели през настоящата 2017 г.

Институциите и организациите за образование и обучение на възрастни, които са членове на Националната мрежа за учене на възрастни също ще бъдат запознати с резултатите от тази работна среща, което ще бъде извършено на 27.04.2017 г. чрез организирането и провеждането на специален уебинар.

 

Министерство на образованието и науката, 2024