Контактна информация

  • Официален адрес за кореспонденция:

Адрес: София 1000 бул.: „Княз Дондуков“ 2A

Министерство на образованието и науката

Албена Михайлова – ръководител на Проект:

„Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“

 

  • Консултации на място:

 

Министерство на образованието и науката, 2024