Цели

  • Подобряване на координацията на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни и укрепване на създадените структури на национално, областно и местно ниво;
  • Създаване на ефективни политики за образование и обучение на възрастни чрез транснационално сътрудничество;
  • Изготвяне на препоръки за периода 2021-2027 година въз основа на Оценка на въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни;
  • Повишаване на осведомеността чрез активен диалог на всички заинтересовани страни в сектора за учене на възрастни и ефективно разпространение на добри и вдъхновяващи практики.
Министерство на образованието и науката, 2024