Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни – Проект №: 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA/Споразумение № 2017 – 2297 / 001 – 001

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР: 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 

ЗАГЛАВИЕ: „Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”

ИЗПЪЛНИТЕЛПроектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства № 2017 – 2297 / 001 – 001 между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  01 ноември 2017 г. до 31 десември 2019 г.

ЗА КОНТАКТИ: Валентина Дейкова – ръководител на проекта;

Тел.: +359 2 424 11 14;

е-mail: [email protected] 

Министерство на образованието и науката, 2024