Описание на проекта

ПРОЕКТ № 101051614 — IRPEAAL — ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ : януари 2022 г. – януари 2024 г.

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА : „Еразъм +“

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 277 926.00 евро

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА :

  • Прилагане на приоритетите на Европейската програма за умения и повишаване на информираността и квалификацията на възрастните
  • Насърчаване на партньорствата за учене през целия живот чрез споразумения на местно ниво

 

 

Министерство на образованието и науката, 2024