Описание на проекта

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР: 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA

ЗАГЛАВИЕ: „Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”

ИЗПЪЛНИТЕЛПроектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  614188 между Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  01 януари 2020 г. до 31 десември 2021 г.

ЗА КОНТАКТИ: Валентина Дейкова – ръководител на проекта;

е-mail: [email protected] 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2023