Започва пилотното създаване на шест областни координационни групи за учене през целия живот

В изпълнение на Дейност 1 Координация по Проект №: 3761-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA – „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” започва пилотен процес за създаване на областни координационни групи за учене през целия живот.

Създаването на групите ще бъде извършено в рамките на пет кръгли маси. Те са организирани и ще бъдат проведени от представители на екипа на националния координатор за учене на възрастни и с активното съдействие на областните координатори за учене на възрастни и техните заместници. На този етап от реализирането на националните приоритети за периода 2015-2017 г., програмирани в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, пилотното създаване на координационни групи е планирано да бъде осъществено в области, които представляват шестте района на планиране.

Пилотният процес ще протече в две фази, осъществени за Северна и Южна България. За периода от 14-17 юни и на 7-8 юли ще бъдат създадени координационни групи в областите Габрово, Русе и Видин, а от 22-24 юни – в областите Пазарджик и Бургас. Предварителната регистрация вече приключи, но за всичко, което ще се случи по време на събитията, както и за провеждането на шестата по ред кръгла маса, можете да се информирате от интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни или от регионалните електронни или печатни медии.

Екипът на националния координатор за учене на възрастни предприема за първи път целенасочена интервенция за подобряване на координацията на заинтересованите страни на областно равнище на управление чрез създаването на областни координационни механизми за взаимодействие.

Областните координационни групи за учене през целия живот ще подпомагат дейността на определените през 2015 г. областни координатори за учене през целия живот и техните заместници. Групите се създават с цел представителите на заинтересованите страни на областно и местно ниво да бъдат запознати с приоритетите на Европейската програма за учене на възрастни и националните приоритети, валидни до 2020 г. Предвижда се по време на кръглите маси участниците в тях да бъдат запознати и с мисията, целите и приоритетите на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, както и със създадените през предходните периоди от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни инструменти за разработване на политики на областно ниво равнище на управление.

В рамките на петте кръгли маси екипът на националния координатор за учене на възрастни и областните координатори ще насочат своите усилия към мотивирането на представителите на заинтересованите страни от всяка област по посока на активното им включване в общи действия за преодоляване на предизвикателствата и за напредък в сектора за учене на възрастни. 

Предприетото създаване на областни координационни групи за учене през целия живот осигурява взаимна свързаност на координационните процеси, които протичат на национално равнище и на областно равнище на управление. Разработени са проект на Модел за координиране на заинтересованите страни на областно равнище, примерна Обща структура на състава и функциите на областните координационни групи, вкл. типов правилник. Тези документи, свързани с работата на групите, са изпратени предварително на областните координатори, като въз основа на тях те са предложили списък с представители на ключови институции и организации на областно равнище, вкл. от големи общини на територията на областта. Съставът на групите ще бъде сформиран въз основа на предварителните номинации от заинтересованите страни. Предвижда се окончателните списъци със съставите на създадените областни координационни групи да бъдат публикувани на интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни и на РИО на МОН.

Не пропускайте да научите най-важното за създадените шест пилотни областни координационни групи от интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни. Рубриката за въпроси и отговори е на Ваше разположение!

Министерство на образованието и науката, 2024