ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В БЪЛГАРИЯ: ИЗПРАЩАМЕ 2016 Г. И СМЕ УСТРЕМЕНИ КЪМ 2017 Г. (Годишна работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот)

На 20 декември 2016 г. ще се състои Годишната работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот. Консултативният орган ще обсъди резултатите от изпълнението на държавната политика за учене през целия живот през 2016 г. и ще очертае следващите действия, които трябва да бъдат предприети през 2017 г. Предвижда се събитието да бъде открито от г-н Диян Стаматов – заместник-министър на образованието и науката и председател на Националната координационна група за учене през целия живот, а г-жа Валентина Дейкова – заместник-председател на консултативния орган и национален координатор за учене на възрастни да го модерира.

Предварителната програма на срещата предвижда да бъде разгледан проект на Споразумение между заинтересованите страни за повишаване на привлекателността и на качеството на професионалното образование и обучение.

На срещата ще бъдат представени и проектите на Рамкови програми за професионално образование и обучение. Тяхното разработване е част от промените в Закона за професионалното образование и обучение, които са в сила от 1 август 2016 г. Основната цел на последните промени в този законодателен акт беше да се синхронизира училищното професионално образование и обучение с цялостната система на предучилищното и училищното образование, да се въведат нови допълнителни възможности за придобиване на професионална квалификация във връзка с новата структура на средната степен на образование – първи и втори гимназиален етап. Тези промени целят да се уреди и статута и дейността на професионалните колежи, които част от училищната система.

В съответствие с една от основните функции на Националната координационна група за учене през целия живот, свързана с подпомагане на дейността на националния координатор за учене на възрастни, ще бъдат представени основните резултати от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни през приключващата 2016 г. и предстоящите дейности през 2017 година.

Ключовите резултати, постигнати от екипа на националния координатор за учене на възрастни през 2016 г., са свързани със съществени аспекти от развитието на сектора за учене на възрастни: създадена е нова Национална платформа „Обединени за ученето на възрастни“ и Координационен съвет към нея. Тя консолидира представителите на заинтересованите страни на национално, областно и местно равнище на управление. Разработен е и модел за координиране на заинтересованите страни на областно равнище на управление и са пилотирани областни координационни групи в шест области на страната. За втора поредна година е осъществено издание на Националните дни за учене през целия живот, проведено през месец октомври 2016 година в Бургас. То спомогна това събитие да се утвърди и оформи като ключово събитие на сектора за учене на възрастни с непосредствен ефект върху популяризиране на ученето през целия живот за всички български граждани.

Предстоящите дейности през 2017 г. в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни ще бъдат концентрирани върху развитие и надграждане на основни координационни механизми и инструменти, разработени от началото на нейното изпълнение в България през 2012 г. Предстои Националната информационна система за учене на възрастни да бъде обогатена с нови данни на областно равнище на управление, както и да бъде създаден пакет от рамкови матрици за разработване на анализи и програми за развитие на областните политики за учене на възрастни. В рамките на предстоящата година ще бъдат проведени и обучения за придобиване на умения от представителите на заинтересованите страни за работа с цитираните по-горе нови данни и инструменти.

Годишната работна среща ще приключи като предостави на представителите на заинтересованите страни кратки указания за работа с Електронната платформа за наблюдение и отчитане на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година и за подготовка на Плана за действие за 2017 г., който предстои да бъде разработен за изпълнението на този стратегически документ.

Както винаги на срещите на заинтересованите страни в България те ще бъдат запознати и с актуалното състоянието на националната подкрепа за Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), вкл. с  новата Комуникационна стратегия, която ще бъде изпълнявана през периода 2017-2018 година.

Министерство на образованието и науката, 2024