Оценки и анализи

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ (Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година)


ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ Анализ на резултатите от анкетно проучване за пречките за включване в професионално образование и обучение на потенциални възрастни обучаеми


ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ Анализ на резултатите от анкетно проучване за пречките за включване в неформално обучение на потенциални възрастни


Възможности за неформално обучение и придобиване на умения и компетентности извън формалната образователна среда Обобщение на мненията от дискусия във фокус група


ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


Методическо указание за подготовка на последваща оценка на въздействие на политиката за учене на възрастни за периода 2014-2020


Доклад за изпълнение на целите на националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020


Анализ на резултатите от анкетно проучване на уменията, необходими за успешна реализация на пазара на труда през 2019 година


Доклад за състоянието на сектора за учене на възрастни в България през 2017 година


Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Бургас 2011 – 2015 година


Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Видин 2011 – 2015 година


Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Габрово 2011 – 2015 година


Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Пазарджик 2011 – 2015 година


Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Русе 2011 – 2015 година


Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Хасково 2011 – 2015 година


Мониторинг на образованието и обучението 2016 – България


ГОДИШЕН ДОКЛАД – 2015 за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година


АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОРМАЛНАТА УЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ


 ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В БЪЛГАРИЯ 2014 г.


 ОЦЕНКА на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година като резултат от изпълнението на Плана за действие  през 2014 г.


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ВА ВЪЗРАСТНИ (Разширяване на възможностите за достъп до обучение).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2024