В Сливен създадоха областна координационна група

На 30 октомври 2019 г. в заседателната зала на Областна администрация Сливен се събраха представители на различни заинтересовани страни, за да създадат областна координационна група за учене през целия живот. Създаването на областни координационни групи за учене през целия живот е съществена част от работната програма на националния координатор за учене на възрастни през приключващия двугодишен програмен период (2018-2019 г.) от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни.

Първата работна среща на областната координационна група в тази област беше открита от г-жа Димитринка Петкова – заместник областен управител на област Сливен и областен координатор за учене през целия живот. За участие в събитието присъстваха В. Дейкова – национален координатор за учене на възрастни и Ж. Гочев – член на екипа на националния координатор и член на Националното звено за подкрепа на EPALE.

Неведнъж сме посочвали, че при създаването на всяка една от областните координационни групи за учене през целия живот, се прилагат различни подходи. Тяхна основна особеност е свързана с това, че всяка конкретната група отразява специфичния профил на всяка една област, който се проявява най-вече по отношение на включените институции и организации. В състава на областната координационна група, създадена в Сливен, са включени експерти от регионалното управление на образованието, директори на професионални гимназии, преподаватели от филиали на висши училища в областния град, ръководители на библиотеки и читалища, както и представители на работодателски организации. Общинските администрации в Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел също са включени в състава на групата чрез техни представители.

След откриване на първата работна среща от г-жа Д. Петкова, г-жа Валентина Дейкова представи актуалното състояние на сектора за учене на възрастни. Тя информира присъстващите и за степента на изпълнение на националните цели, заложени в Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. В последвалата дискусия бяха откроени специфични теми, предизвикателства и възможни решения в съответствие със спецификата на областта. По-конкретно бяха разисквани теми, свързани с уязвимите групи и привличането им към дейности за учене. Важен акцент бяха и подходите за мотивиране на работодателите да се включват в инициативи за повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение за възрастни. Откроена беше и ролята на неформалното обучение на възрастни, което може да бъде осъществявано в библиотеки и читалища. Бяха споделени идеи и добри практики за този вид обучение: моделиране на училище за родители в читалищата и Програмата „Глобални библиотеки“.

По традиция беше осъществена свързаност на провежданата работна среща с дейности за популяризиране на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). За тази цел г-н Ж. Гочев представи съдържателните и функционални възможности на Платформата. Той посочи на присъстващите нейните предимства и ги запозна с последния тримесечен тематичен фокус: обучение на възрастни на работното място.

Събитието се осъществява по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката и се финансира с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Министерство на образованието и науката, 2024