В ПЛОВДИВ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Министерството на образованието и науката и екипа на националния координатор за учене на възрастни организират за четвърта поредна година Национални дни за учене през целия живот. Основното годишно събитие, свързано с ученето през целия живот и ученето на възрастни, ще се състои от 3 до 5 октомври в гр. Пловдив.

И през тази година Националните дни за учене през целия живот ще бъдат разнообразен, интересен и привлекателен пъзел от прояви. Тяхната основна цел ще бъде да популяризират значението на ученето през целия живот в България. Усилията на организаторите и участниците ще бъдат насочени към мобилизиране на широк кръг от заинтересовани страни, които мотивират и насочват повече български граждани към ползите от дейности за образование, обучение и учене.

В рамките на това събитие ще бъдат организирани Национален заключителен форум, свързан с Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), изложение на институции и организации за учене на възрастни, церемония за връчване на годишните награди в сектора за учене на възрастни, както и други съпътстващи прояви.

Участниците ще представят пълния спектър от заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни. Това ще бъдат представители на различни равнища на управление: национално, областно и общинско. Принос към събитията ще имат работодателски организации и отделни работодатели, синдикалисти, ръководители на институции и организации за учене на възрастни, учители и обучители. В центъра на събитията ще бъдат и неговите най-важни участници – настоящите и бъдещите обучаеми. Към събитието ще се присъединят представители на електронни и печатни медии, граждани и гости на Пловдив, както и на съседните области и общини.

Популярността на основното национално събитие за повишаване на значението на ученето на възрастни в България се увеличава всяка година. Доказателство за утвърждаващият се европейски облик на Националните дни за учене през целия живот е заявеният още през 2017 г. интерес за участие от представители на националните координатори от други европейски държави. В събитията от програмата ще се включат гости от Турция, Белгия и Македония.

Националните дни за учене през целия живот ще започнат с провеждането на Национален заключителен форум на EPALE. В рамките на това събитие ще бъде представена ролята на EPALE за развитие на общността от професионалисти в сектора за учене на възрастни. Предвижда се да бъдат представени резултатите от изпълнението на Комуникационната стратегия на България за EPALE през 2017-2018 г., както и бъдещите дейности за национална подкрепа на Платформата през 2019-2020 г. Форумът ще осигури пространство за представяне на добри европейски, национални, регионални и местни практики за учене на възрастни. Събитието ще осигури дискусионна среда за споделяне на позициите на авторитетни представители в областта на ученето през целия живот, които ще бъдат представени чрез публични лекции и други формати за дебат.

Традиционното изложение на институции и организации за образование и обучение на възрастни ще предостави широки възможности за демонстриране на умения от възрастни обучаеми, както и на продукти, произведени в резултат от учебната дейност. От 2015 г. това събитие се утвърди като важна част на всички издания на националните дни за учене през целия живот, проведени до момента. Интересът към него се увеличава всяка изминала година. То се превърна в място за установяване на контакти между различни институции и организации, обсъждане на различни подходи за промотиране на ученето на възрастни, обмен на идеи за добри практики и др.

Стимулирането на постиженията на най-изявените представители на сектора за учене на възрастни през тази година отново ще бъде неизменна част от събитията, които ще се проведат в Пловдив. Организираната специално за тази цел церемония за връчване на годишните награди в този сектор ще открои ключовите приноси на всички, които променят реално нагласите към учене през целия живот.

Пловдивските дни за учене през целия живот ще завършат по традиция с провеждането на един учебен ден. Той ще предостави уникални възможности на гостите от страната, както и на представителите от другите европейски държави, да се запознаят със занаятите в Стария Пловдив.

Националните дни за учене през целия живот се осъществяват по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Как медиите отразиха Националните дни за учене през целия живот – Пловдив 2018:

Вестник Азбуки

Вестник Учителско дело

Списък с публикации в национални и регионални медии

Министерство на образованието и науката, 2024