В Габрово и Русе бяха създадени първите областни координационни групи за учене през целия живот

На 15 и 17 юни 2016 г. бяха създадени първите областни координационни групи за учене през целия живот. Сформирането на групите се състоя на специално организирани кръгли маси, проведени в гр. Габрово и гр. Русе.

Кръглата маса в гр. Габрово беше модерирана от г-жа Ралица Манолова от Областна администрация Габрово, която изпълнява функциите на областен координатор за учене на възрастни, а втората кръгла маса в гр. Русе, се водеше от областния координатор за учене на възрастни г-н Димитър Райнов – началник на РИО на МОН в Русе.

И в двете кръгли маси взе участие г-жа Валентина Дейкова – национален координатор за учене на възрастни и ръководител на Проект № 3761-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA – „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, придружена от представители на екипа за изпълнение на проекта.

На събитията беше представено състоянието на сектора за учене на възрастни по основните показатели за развитие на образованието и обучението на възрастни в България. Разисквани бяха конкретни предизвикателства, които съществуват в Габровска и Русенска област по отношение на разнообразни целеви групи в областните сектори за учене на възрастни, както и възможностите за тяхното разрешаване чрез обединените усилия, акумулирани в създаваните областни координационни групи. Представени бяха също основните акценти от Новата програма за уменията на Европейската комисия, мисията целите и задачите на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни”, както и функциите и задачите на областните координационни групи.

Създаването на областни координационни механизми в сектора за учене на възрастни започна с привличането на широк кръг от заинтересовани страни на територията на Габровска и Русенска област. 

Сформирането на първите две областни координационни групи ще следва една от основните особености на цялостния процес по тяхното създаване. Структурата и функциите на областните групи ще отразява от една страна модела на структуриране и функциониране на Националната координационна група за учене през целия живот, а от друга ще бъде очертан специфичния профил на заинтересованите страни във всяка област, базиран върху настоящите и бъдещите предизвикателства в областните сектори за учене на възрастни. За гарантиране на отворен подход при развитието на този процес от създаването на областните координационни механизми при обсъждането на правилниците им бяха разисквани и допълнителни текстове, които осигуряват гъвкави възможности в работата им, вкл. чрез разширяване на кръга на представените заинтересовани страни.

Останете на интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни в България!

Информирайте се редовно за най-актуалните събития от страницата на Националното звено за подкрепа на EPALE във FB.

Вие сте събитията в сектора за учене на възрастни! 

Министерство на образованието и науката, 2024