Връзки с други институции

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура

Министерство на образованието и науката

Генерална дирекция „Образование и култура“, Европейска комисия

Европейска фондация за обучение

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training

Център за развитие на човешките ресурси

Министерство на труда и социалната политика

Национална агенция за професионално образование и обучение

Национална агенция по заетостта

ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ

 

Министерство на образованието и науката, 2024