Обяви

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГРАД ПАЗАРДЖИК организира ежемесечно обучение за Координатор по ЗБУТ


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГРАД ПАЗАРДЖИК организира ежемесечно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГРАД ПАЗАРДЖИК организира ежемесечно обучение по ЗБУТ за лице по „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГРАД ПАЗАРДЖИК организира Обучителен курс на тема «Сградна обвивка в «пасивната» и «почти нулево-енергийната» сграда»


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГРАД ПАЗАРДЖИК организира ежемесечно обучение за специалист за «Отговорник по опазване на околната среда»


Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа обявява конкурс за най-добър ресурс, публикуван на платформата

Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (ЕPALE) обяви второто издание на конкурса за най-добър българоезичен ресурс/добра практика, публикуван на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа. Състезанието има за цел да насърчи потребителите да публикуват съдържание на ЕPALE, да обогати хранилището с актуални и качествени ресурси на български език и да популяризира в Европа най-добрите практики от България. Регламентът за провеждането му е публикуван на:

https://ec.europa.eu/epale/bg/resource-centre/content/reglament-na-konkurs-za-nay-dobr-publikuvan-resurs-dobra-praktika-na-0


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОСНОВНИ, ПРОГИМНАЗИАЛНИ И СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА ЗА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ (ВЪЗРАСТНИ ОБУЧАЕМИ)

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2024