Бюлетин за м. Юни 2016г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юни
Новини
07.06.2016 г. Още 106.5 млн. лв. за работа и квалификация
08.06.2016 г. Бяха представени промените в закона за ПОО и интерактивна карта на професионалното образование в България
10.06.2016 г. Европейската комисия прие Нова европейска програма за умения
13.06.2016 г. Започна пилотното създаване на шест областни координационни групи за учене през целия живот
21.06.2016 г. В България са създадени първите две областни координационни групи за учене през целия живот
23.06.2016 г. Учители ще повишават квалификацията си със средства от ЕС
23.06.2016 г. Обществена консултация относно Европейския стълб на социалните права
27.06.2016 г. БЛС даде начало на първото електронно обучение за лекари
27.06.2016 г. В Пазарджик и Бургас са създадени още две координационни групи за учене през целия живот
Ресурсен център
Развиване на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение - Заключения на Съвета на Европейския съюз (30 май 2016 г.)
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ: Предложение за Препоръка на Съвета за създаване на гаранция за уменията
Кариерното ориентиране в нестабилни времена: свързване на икономическите ползи, социалните ползи и ползите за индивида
Професионално образование и заетост. Предимства, слабости, възможности и заплахи
Изграждане на синдикална подкрепа за учене на работното място в Европа
Календар на събитията
Конференция Microsoft TechKnowledge 2016
Заключителна конференция по проект Прометей
Електронната платформа за учене на възрастни в Европа ЕPALE: споделяне на съдържание
Блог
Социалното предприемачество – път към социална промяна
Трудно е да не си част от „Клуба на приятелството – Белфаст”
Открийте важността на ученето през целия живот
Валидиране на компетенции от сферата на доброволчеството – на основата на Европейската квалификационна рамка
EPALE фокус: Проекти и партньорства
9 изследователски констатации, които показват защо образованието се нуждае от спорт
Революция в комуникацията между глухи и чуващи
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 568829-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024