Бюлетин за м. Август 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Август
Информационен бюлетин
Осигуряване на учене за придобиване на основни умения
Образованието на възрастни в ерата на COVID-19
Ресурсен център
Помагало за обществените библиотеки (Вдъхновяващи практики за България от опита на Испания и Финландия)
Основни знания и умения на учениците в България
7 ползи за преподавателите на възрастни обучаеми или 6 дигитални компетентности плюс 1 разработена учебна програма
Доклад за напредъка на България (Развитие на политиките в областта на професионалното образование и обучение през периода 2015-2019 г.)
Практики и предложения за мерки за повишаване на уменията на лица на възраст над 55 години
Междинен доклад за изпълнението през 2019 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)
Наръчник за обучители по предприемачески умения
Функционален анализ на секторната политика „Професионално образование и обучение"
Български инструментариум за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики (Професионално образование и обучение)
Наставничество в селските райони за подкрепа на ученето в електронна среда (Обучение на ментори)
Блог
Подкаст на Европейската мрежа за основни умения в EPALE: Изграждане на устойчивост чрез програми за основни умения
Моят преподавателски опит по време на Covid-19
Повишаване на дигиталната здравна грамотност за повишаване устойчивостта на възрастното население към COVID-19
Европейска програма за обучение на възрастни, Великобритания 2020: участие, достъп, качество
Да работим заедно за повишаване на участието на възрастни в обучението
Интервю на EPALE: Потенциалът, вграден в достъпната култура. Предизвикателствата пред обучителите
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024