Бюлетин за м. Август 2017г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Август
EPALE фокус
EPALE ФОКУС: УЧЕНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Новини
27.08.2017 г. УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП РЧР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ”
27.08.2017 г. УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП РЧР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
26.08.2017 г. КАБИНЕТЪТ УТВЪРДИ ПЛАНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
18.08.2017 г. ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
04.08.2017 г. НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 2017
03.08.2017 г. НАГРАДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО 2017
Ресурсен център
ПОВИШАВАНЕ НА УМЕНИЯТА
ПРОЕКТ „NEWWBL – НОВИ МОДЕЛИ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ РАБОТА”
УМЕНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ У СТУДЕНТИТЕ (ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ)
СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В 6 ОБЛАСТИ
Блог
Възходът на социалните медии в кариерното ориентиране
ДА УЧИШ, ДОКАТО РАБОТИШ…
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024