Очаквани резултати

  • Изградена Национална информационна система за учене на възрастни;

  • Изградена Национална система за мониторинг на сектора за учене на възрастни, която ще осигури условия за публично вземане на решения и отворени канали за общуване между заинтересованите страни;

  • Създаден Национален съвет за учене през целия живот;

  • Най-малко 2000 бр. потребители се очаква да се включат в електронния дискусионен форум;

  • 465 бр. представители на заинтересованите страни ще вземат участие в конференции, семинари, кръгли маси, работни срещи, фокус-срещи;

  • 30 бр. лица ще бъдат обучени за прилагане на модела за мониторинг на сектора за учене възрастни и ще придобият умения за мултиплициране на наученото;

  • 12 бр. културни институции, доброволчески организации и предприятия ще представят добри практики за неформално обучение по време на Дните за учене на възрастни.

Министерство на образованието и науката, 2020