Очаквани резултати

 • Създаден Координационен съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, проведени стартиращ семинар с неговите членове, както и 3 бр. работни срещи през през есента на 2017 г. и пролетта и есента на 2018 г.;
 • Приета Програма на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“;
 • Създадени областни координационни групи за учене през целия живот в шест пилотни области, проведени кръгли маси и обучения във всяка от тях;
 • Създадена нова рубрика на електронната страница на проекта: „Национална платформа 2020“;
 • Нова база с данни на областно ниво в Националната информационна система за учене на възрастни, допълване на базата данни по основни показатели през 2017 и 2018 г.;
 • Разработени и публикувани Модел за координиране на заинтересованите страни на областно равнище и пакет от универсални логически матрици за разработване на анализи и програми за развитие на сектора за учене на възрастни на областно ниво (500 бр. брошури);
 • Разработени 6 бр. анализи на състоянието на сектора за учене на възрастни по основни показатели за всяка от пилотните области;
 • Публикувани най-малко 10 бр. новини за отразяване на дейностите на националния координатор и на резултатите от тях на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE);
 • Осигурена публичност на проекта чрез електронната страница https://lll.mon.bg и чрез разпространение на информационна брошура, плакати, рекламни материали;
 • Осигурена възможност за за нарастване на информираността за предлаганите услуги за образование и обучение на възрастни чрез публикуване на безплатни обяви на членовете на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ на електронната страница на проекта;
 • Проведени национални Дни на ученето през целия живот през м. октомври 2017 и 2018 г.;
 • Национален заключителен форум;

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2017