Очаквани резултати

 • Актуализиран и разширен състав на Националната координационна група за учене през целия живот, публикуван на сайта на проекта;
 • 28 бр. Областните координационни групи за учене през целия живот и проведено двудневно обучение за 22 областни и 22 заместник-областни координатори;
 • Проведени 6 бр. уебинари за областните координационни групи от съответните области в Северозападна България, Северна централна България, Североизточна България, Югозападна България, Южна централна България и Югоизточна България;
 • Увеличен брой  на членовете на Националната мрежа от институции за образование и обучение на възрастни с 20 %;
 • Актуализиран поименен Списък на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни” и провезени 4 бр. работни срещи;
 • Проведени 4 бр. уебинари за членовете на националната мрежа от институции за образование и обучение на възрастни;
 • Проведен консултативен процес: 240 бр. участници в 6 бр. регионални семинари; 30 бр. участници в „Национално кафене“; 60 бр. участници в Национален форум;
 • Разработен консултативен документ с преглед на напредъка, основните предизвикателства, пред които е изправен секторът за учене на възрастни в България, формулирани предложения за бъдещето;
 • Изготвен масив с данни за актуализация по годишни индикатори от НИСУВ през 2018 г. и през 2019 г.;
 • Създадена виртуална стая за оказване на методическа помощ на областните координатори;
 • Обновен сайт на проекта;
 • 300 бр. участници в Националните дни за учене през целия живот през 2018 г. и през 2019 г.;
 • 2 бр. филми със снимков материал от всички събития в рамките на Националните дни за учене през целия живот през 2018 г. и през 2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2020