Основни дейности

Дейност 1. Координиране на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни:

1.1. Осигуряване на постоянен механизъм за ефективно изпълнение на Програмата чрез сътрудничество на заинтересованите страни, включени в Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни”;

1.2. Развитие на структурите на в Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни”;

1.3. Участие в задължителните срещи, организирани от ЕАСЕА и в тематични или партньорски учебни визити.

Дейност 2. Мониторинг и оценка на напредъка при постигане на националните цели 2020 в сектора за учене на възрастни и формулиране на мерки за повишаване на уменията на възрастните с активното участие на всички заинтересовани страни:

2.1. Подготвителен етап (декември 2017 – януари 2018 г.);

2.2. Първи етап на консултативен процес (февруари – април 2018 г.): обсъждане на проекта за структура, обхват на консултативния документ и преглед на изпълнението на националните цели в сектора за учене на възрастни;

2.3. Втори етап на консултативния процес (май – октомври 2018 г.): разработване на консултативния документ и консултиране чрез организиране на обществени дискусии и онлайн кампании;

2.4. Трети етап на консултативен процес (октомври – декември 2018): публикуване на финалния документ, заключителни онлайн консултации и национална конференция.

Дейност 3. Надграждане и усъвършенстване на условията за планиране, изпълнение и оценяване на политиката за учене:

3.1. Актуализиране и надграждане на базата данни в Националната информационна система за учене на възрастни (НИСУВ);

3.2. Повишаване на уменията и насърчаване на областните координатори за осигуряване на взаимодействие между ключовите заинтересовани страни в сектора за учене на възрастни.

Дейност 4. Повишаване на осведомеността, подпомагаща националните дебати относно политиките за учене на възрастни, и популяризиране на ползите от учене през целия живот:

4.1. Повишаване на осведомеността, подпомагаща националните дебати относно политиките за учене на възрастни;

4.2. Отразяване на дейностите на националния координатор и на резултатите от тях на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE);

4.3. Провеждане на Национални дни на ученето през целия живот;

4.4.Осигуряване на публичност на проекта.

 

Министерство на образованието и науката, 2020