Целеви групи

  • представители на областните и местните администрации;
  • представители на държавни органи – министерства и агенции и техните териториални структури (регионални инспекторати по образование на Министерство на образованието и науката, териториалните структури на Агенцията по заетостта и др.);
  • социални партньори – работодателски и синдикални организации, работодатели;
  • представители институции за образование и обучение на възрастни – училища, колежи, центрове за професионално обучение, центрове за бежанци, центровете за кариерно развитие и др.;
  • представители на културни институции – музеи, библиотеки, читалища;
  • представители на неправителствени организации;
  • учещи – възрастни лица, навършили 16 годишна възраст;
  • медии.

 

Министерство на образованието и науката, 2020