Очаквани резултати

 

  • Анализ на състоянието на  формалната  система за образование и  обучение на възрастни. 

  • Подобрена  функционалност  и  допълнена  с  нови  данни Национална информационна система на сектора за учене на възрастни.

  • Изградена  електронна  платформа  за  мониторинг  на  изпълнението  на Националната  стратегия  за  учене  през  целия  живот  за периода 2014  – 2020 година  и  обучение  на  представители  на  институции  и  организации  за придобиване на умения за работа с електронния продукт.

  • Доклад за напредъка в сектора за учене на възрастни на български и английски език.

  • Обучение  на  областни  координатори  за  придобиване  на умения  за популяризиране  на  европейската  и  национална  политика  за образование  и обучение на възрастни.

  • Изградена Националната мрежа за учене на възрастни.

  • 2 бр. късометражни филми на лични истории на възрастни обучаеми, завърнали се в образователната система.

  • Дни  за  ученето  през  целия  живот  –  състезания;  конкурси;  обмен  на  добри практики; информационен ден за медии; конференция на тема: „Състояние на формалната система за образование и обучение на възрастни“ и др.

  • Национална  конференция  с  международно  участие  на  тема:  „Приносът  на България в изпълнение на  Европейската програма за  учене на възрастни”.

  • Активна електронната страница на проекта.

 

Министерство на образованието и науката, 2020