Цели

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Повишаване степента на участие на нискоквалифицирани работници и лица със слаби умения в дейности за учене през целия живот.

 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

  • Осигуряване на условия за координирано взаимодействие на заинтересованите страни на национално, областно и местно ниво чрез изграждане на национална мрежа за учене на възрастни;

  • Подобряване  на  инструментите  за  мониторинг  и  измерване  на  напредъка  всектора за учене на възрастни;

  • Популяризиране  на  значението  на  ученето  за  възрастни  и  повишаване  на информираността на населението за случващото се в този сектор;

  • Обмен на опит за осигуряване на напредък на сектора за учене на възрастни на европейско и на национално ниво.

Министерство на образованието и науката, 2020