Управителен комитет

1. Агенция по заетостта

Росен Симеонов - Главен експерт, отдел „Посреднически услуги“

[email protected]

02 / 9265 359

Надежда Богданова – Главен експерт в отдел „Посреднически услуги

[email protected]

02 / 9265 357

 2. Асоциация на индустриалния капитал в България

Росица Янкова – Експерт

[email protected]

02 / 963 37 52; 02 / 963 37 56

3. Българска търговска промишлена палата

Георги Стоев - Зам.-председател на БТПП

[email protected]

02 / 988 02 32

Маргарита Дамянова - Директор на Център за обучение при БТПП

[email protected]

[email protected]

02 / 8117 477

4. Конфедерация на независимите синдикати в България

Юлия Симеонова – Изп. секретар на КНСБ направление „Обучения,проекти и международно сътрудничество“

[email protected]

02 / 4010 472

5. Конфедерация на труда „Подкрепа“

Ваня Тивидошева - Главен експерт „Обучения“

[email protected]

0889 915 519

6. Министерство на земеделието и храните

Николина Симеонова – Главен експерт в дирекция „Наука, образование и иновации“

[email protected]

0889 630 405

7.Министерство на образованието и науката

Валентина Дейкова – Началник на отдел „Учене през целия живот“, ДФАОП Ръководител на проекта

[email protected]

02 / 424 11 14; 0887 42 79 05

8. Министерство на правосъдието

Валентина Караганова – Началник на отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

02 / 8139 225; Факс: 931 15 74

Евгени Господинов – Главен експерт в отдел„Стратегии и програми“

[email protected]

02 / 9237 422

9. Министерство на труда и социалната политика

Елка Димитрова – Директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

[email protected]

02/811 94 29

Ташка Габровска - Държавен експерт, отдел „Програмиране и планиране“

[email protected]

02/811 95 38

10. Национална агенция за професионално образование и обучение

Аделина Любомирова – Главен експерт в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“

[email protected]

02/970 66 57

11. Съюз на българските учители

д.ик.н. Янка Такева – Председател на СБУ

[email protected]

02/987 78 19

12. Център за развитие на човешките ресурси

Красимира Димитрова – Главен експерт в отдел „Партньорства“

[email protected]

02/915 50 36; 0885 155 312

 

Министерство на образованието и науката, 2020