Целеви групи

  • учещи  – възрастни лица на територията на страната,  ангажирани с учене във формалната система за образование и обучение, включително възрастни, които се обучават в задочна, вечерна и самостоятелна форма и лица, които придобиват професионална  квалификация  в  системата  на училищното  професионално образование и обучаваните в лицензирани центрове за професионално обучение,както и обучаеми в училищата към затворите;
  • обучители и ръководители –  представители на  институциите  от формалната система  за  образование  и  обучение  (професионални гимназии  и  училища,общообразователни  училища,  училища  към  затворите,  центрове  за професионално обучение и др.);
  • работодатели, представители на браншови организации, синдикати и други партньори,  както  и  техните  териториални структури,  които  определят и посрещат изискванията,  свързани с потребностите от образование и обучение във връзка с изпълнението на трудовите дейности за конкретно работно място в предприятията; 
  • представители  на  областните,  общинските  и  местните администрации,които изпълняват  важни  социални  роли  в  процеса  на утвърждаване  им като „учещи региони”  в сектора за учене на възрастни в България;
  • представители на държавни органи –  министерства и агенции и техните териториални  структури  (регионални  инспекторати  по образование  на Министерство на образованието и науката, териториалните структури на Агенцията  по  заетостта  и  др.), които  осъществяват  координирано взаимодействие в  областта  на образованието  и  обучението  на  възрастните на всички управленски равнища;
  • медии.
Министерство на образованието и науката, 2020