Анализи и оценки

Основни показатели за образованието и обучението на възрастни – Северен централен район


Основни показатели за образованието и обучението на възрастни – Североизточен район


Основни показатели за образованието и обучението на възрастни – Северозападен район


Доклад за резултатите от проведена анкета относно опита и практиките на български организации при провеждане на мониторинг на сектора за учене на възрастни


Доклад за състоянието на сектора за учене на възрастни в България


Анализ на състоянието на продължаващото професионално обучение в страната


Основни показатели за образованието и обучението на възрастни – Югозападен район


Основни показатели за образованието и обучението на възрастни – Югоизточен район


Основни показатели за образованието и обучението на възрастни – Южен централен район


Методика за извършването на анализ на сектора за учене на възрастни


Анализ на сектора за учене на възрастни в България


Възрастните в системата на формалното образование: Политики и практики в Европа


Анализ на системата за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение в България


 Меморандум на Европейската конференция „Една стъпка нагоре в бъдещия живот: да се учим на активно остаряване и на солидарност между поколенията”, Брюксел, 19-21 ноември 2012 г.


 

Министерство на образованието и науката, 2020